Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities:

In deze Algemene voorwaarden wordt, voor zover niet anders is bepaald, verstaan onder:

 • Freightwatch Benelux BV: gebruiker van deze Algemene  voorwaarden. Vestigingsadres: Noord Brabantlaan 1A, 5652 LA Eindhoven (KvK 17186651). Transwatch is een geregistreerde handelsnaam van Freightwatch Benelux BV. Indien de handelsnaam Transwatch wordt gebruikt en/of gecommuniceerd gelden nadrukkelijk ook deze Algemene voorwaarden.

 • Opdrachtgever: De wederpartij van Freightwatch Benelux BV.

 • Overeenkomst: De expeditie overeenkomst, welke wordt aangegaan door het boeken van een expeditie overeenkomst via Freightwatch Benelux BV, gefactureerd door Freightwatch Benelux BV.

 • Afzender: opdrachtgever/contractpartij van Freightwatch Benelux BV.

 • Vervoerder: De partij die door opdrachtgever middels Freightwatch Benelux BV is ingesteld om het vervoer te verzorgen.

 • Geadresseerde: Degene die middels de boeking wordt aangemerkt als ontvanger.

 • Zending: De opgegeven en ten vervoer aangegeven vervoerseenheid (zoals een pakket, een pallet en stukgoed, welke is bestemd voor de geadresseerde en daartoe is voorzien van een vervoersdocument).

 • Vervoersdocument: De op de zending aanwezige gegevensdrager (of combinatie van gegevensdragers), waaruit de specificaties met betrekking tot het vervoer kunnen worden herleid, zoals afzenderadres, adres van de geadresseerde, barcode en zendingsnummer.

 • Webiste: https://www.freightwatch.nl

Artikel 2: Algemeen:

 • Freightwatch Benelux BV regelt uw vervoer door als expediteur een vervoerovereenkomst met een vervoerder te sluiten. Hierbij bemiddelen we nadrukkelijk in uw opdracht, zonder daarbij de goederen zelf te vervoeren.

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en expeditie overeenkomst tussen Freightwatch Benelux BV en een opdrachtgever waarop Freightwatch Benelux BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en/of waar per email naar wordt verwezen, tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

 • De Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Freightwatch Benelux BV, waarbij voor de uitvoering derden worden betrokken.  Freightwatch Benelux BV is te allen tijde gerechtigd van toepassing te verklaren bepalingen uit voorwaarden van die derden met wie hij ter uitvoering van de gegeven opdracht vervoersovereenkomsten heeft gesloten.

 • Afwijking van deze Algemene voorwaarden is slechts geldig indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

 • Eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.

 • De nietigheid of vernietiging van enige bepaling in deze Algemene voorwaarden tast geen enkel ander deel van deze Algemene voorwaarden aan. Na vernietiging c.q nietigheid treden Freightwatch Benelux BV en opdrachtgever in overleg ten einde vervangende bepalingen overeen te komen. Bij de vaststelling van de nieuwe bepalingen dienen het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht te worden genomen.

 • Freightwatch Benelux BV accepteert nadrukkelijk geen expeditie opdrachten inzake: ADR (gevaarlijke stoffen), LQ, tabakswaren, sterke drank en/of illegale goederen in strijd met de vigerende wetgeving.

Artikel 3: Aanbiedingen, prijzen en offertes:

 • Alle door Freightwatch Benelux BV gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.

 • Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, kosten van sociale maatregelen en/of wetten, vracht- en koersnoteringen, die gelden ten tijde van het aanbieden, respectievelijk het aangaan van de overeenkomst.

 • Bij wijziging van één of meer van de in lid 2 genoemde factoren worden ook de aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig en met terugwerkende kracht tot het moment van wijziging aangepast. Freightwatch Benelux BV dient deze wijzigingen te kunnen aantonen.

 • Indien door Freightwatch Benelux BV all-in, respectievelijk forfaitaire tarieven worden berekend, moeten in deze tarieven worden beschouwd te zijn begrepen alle kosten die in het algemeen bij normale afwikkeling van de opdracht voor rekening van Freightwatch Benelux BV komen. Het gebruik van all-in of forfaitaire tarieven zal in geen van de gevallen leiden tot een wijziging het optreden van Freightwatch Benelux BV als expediteur.

 • Tenzij anders is bedongen, zijn in all-in, respectievelijk forfaitaire tarieven, in ieder geval niet inbegrepen: rechten, belastingen en (invoer) heffingen, consulaats- en legalisatiekosten, kosten voor het opmaken van bankgaranties en verzekeringspremies.

 • Voor bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden, kan steeds een extra, naar billijkheid vast te stellen beloning in rekening worden gebracht.

 • Tenzij anders aangegeven zijn de prijzen in geboden aanbiedingen en offertes exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

 • Indien de aanvaarding (zelfs op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Freightwatch Benelux BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Freightwatch Benelux BV anders aangeeft.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst:

 • De overeenkomst wordt van kracht op het moment dat de opdrachtgever een opdracht tot doen vervoeren heeft geplaatst via Freightwatch Benelux BV. Door deze handeling bekrachtigt de opdrachtgever de overeenkomst en accepteert hiermee de Algemene voorwaarden van Freightwatch Benelux BV. 

 • De opdrachtgever is verplicht er zorg voor te dragen dat de zending(en) op de overeengekomen plaats en tijd ter beschikking is/zijn. De opdrachtgever is verplicht om de zending transport-bestendig te verpakken, bijvoorbeeld in geval van pallettransport te voorzien van krimpfolie en spanbanden en/of omsnoeringsband.

 • Opdrachtgever is verplicht een (opvallende) markering aan te brengen “fragile” en/of non stackable indien van toepassing.

 • De opdrachtgever is verplicht te zorgen dat de voor de ontvangst als voor de verzending vereiste documenten, alsmede de benodigde instructies tijdig in het bezit van Freightwatch Benelux BV of de geselecteerde contractant/vervoerder zijn. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Freightwatch Benelux BV zijn verstrekt, heeft Freightwatch Benelux BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 • Freightwatch Benelux BV is niet gehouden, doch wel gerechtigd, te onderzoeken of de aan haar gedane opgaven juist en volledig zijn. 

Artikel 5: Aansprakelijkheid:

 • Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 • Freightwatch Benelux BV is - onverlet het bepaalde in artikel 8 - niet aansprakelijk jegens opdrachtgever voor enige schade.

 • De aansprakelijkheid van Freightwatch Benelux BV is in alle gevallen beperkt tot 10.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schade-oorzaak, met dien verstande dat in geval van beschadiging, waardevermindering of verlies van de in de opdracht begrepen zaken de aansprakelijkheid zal zijn beperkt tot 4 SDR per kg beschadigd of verloren gegaan brutogewicht met een maximum van 4.000 SDR per zending.

 • De door de Freightwatch Benelux BV te vergoeden schade zal nimmer meer bedragen dan de door de opdrachtgever te bewijzen factuurwaarde van de zaken, bij ontbreken waarvan de door de opdrachtgever te bewijzen marktwaarde zal gelden op het moment dat de schade is ontstaan. Freightwatch Benelux BV is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade, immateriële schade en extra transportkosten.

 • De opdrachtgever is jegens Freightwatch Benelux BV aansprakelijk voor schade geleden door vervoerder ten gevolge van de (aard der) goederen of de verpakking daarvan, de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van instructies en gegevens, het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van documenten en/of instructies en de schuld of nalatigheid in het algemeen van de opdrachtgever en diens ondergeschikten en door hem ingeschakelde en/of werkzame derden.

 • De opdrachtgever vrijwaart Freightwatch Benelux BV voor alle aanspraken van derden, daaronder begrepen ondergeschikten van zowel Freightwatch Benelux BV als de opdrachtgever, die verband houden met de in het vorige lid bedoelde schade.

 • Freightwatch Benelux BV, die niet zelf vervoert, is, ook in geval all-in respectievelijk forfaitaire tarieven zijn overeengekomen, niet als vervoerder, doch slechts volgens deze voorwaarden aansprakelijk.

 • Freightwatch Benelux BV is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Freightwatch Benelux BV is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 6: Overmacht:

 • Freightwatch Benelux BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Freightwatch Benelux BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Freightwatch Benelux BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Freightwatch Benelux BV of van derden daaronder begrepen. Freightwatch Benelux BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Freightwatch Benelux BV haar verbintenis had moeten nakomen.

 • Freightwatch Benelux BV kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

 • Indien deze periode van overmacht langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 • Alle extra kosten veroorzaakt door overmacht, zoals (extra) transport- en opslagkosten, pakhuis- of terreinhuur, overlig en staangelden, assurantie, uitslag enz., komen ten laste van opdrachtgever.

 • Freightwatch Benelux BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Freightwatch Benelux BV haar verplichtingen had moeten nakomen.

 • Voor zover Freightwatch Benelux BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Freightwatch Benelux BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 7: Klachten:

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking of na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Freightwatch Benelux BV. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Freightwatch Benelux BV in staat is adequaat te reageren.

 • Indien een klacht gegrond is, zal Freightwatch Benelux BV de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 • Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Freightwatch Benelux BV slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 5.

 • Enkel vermelding door opdrachtgever van een tijd van aflevering bindt Freightwatch Benelux BV niet.

 • Tijden van aankomst worden door Freightwatch Benelux BV niet gegarandeerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • Indien de geselecteerde contractanten/vervoerders weigeren voor stukstal, gewicht enz. te tekenen, is Freightwatch Benelux BV niet verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

Artikel 8: Dwingend recht:

 • Indien de zaken niet zonder vertraging ter bestemming worden afgeleverd in de staat, waarin zij ter beschikking is gesteld, is Freightwatch Benelux BV, voor zover zij een vervoersovereenkomst die zij met een ander zou sluiten, zelf uitvoerende, verplicht zulks onverwijld aan de opdrachtgever die hem kennis gaf van de schade mede te delen.

 • Doet Freightwatch Benelux BV de in het eerste lid bedoelde mededeling niet, dan is zij, wanneer zij daardoor niet tijdig als vervoerder is aangesproken, naast vergoeding van de schade, die de opdrachtgever overigens dientengevolge leed, een schadeloosstelling verschuldigd, gelijk aan de schadevergoeding die zij zou hebben moeten voldoen, wanneer zij wel tijdig als vervoerder zou zijn aangesproken.

 • Indien de zaken met vertraging ter bestemming worden afgeleverd in de staat waarin zij ter beschikking zijn gesteld, is Freightwatch Benelux BV voor zover zij de vervoersovereenkomst, welke zij met een ander zou sluiten, zelf niet uitvoerende, verplicht de opdrachtgever onverwijld te doen weten welke vervoeroverseenkomsten zij ter uitvoering van haar verbintenis aanging. Zij is tevens verplicht de opdrachtgever alle documenten ter beschikking te stellen waarover zij beschikt of die zij redelijkerwijs kan verschaffen, voor zover deze althans kunnen dienen tot verhaal van opgekomen schade.

 • De opdrachtgever verkrijgt jegens degene, met wie Freightwatch Benelux BV heeft gehandeld, van het ogenblik af, waarop hij Freightwatch Benelux BV duidelijk kenbaar maakt, dat hij hen wil uitoefenen, de rechten en bevoegdheden, die hem zouden zijn toegekomen, wanneer hijzelf als afzender de overeenkomst zou hebben gesloten. Hij kan ter zake in rechte optreden, wanneer hij overlegt door Freightwatch Benelux BV - of in geval van diens faillissement door diens curator - af te geven verklaring, dat tussen hem en Freightwatch Benelux BV ten aanzien van de zaken een overeenkomst tot het doen vervoeren daarvan werd gesloten.

 • Komt Freightwatch Benelux BV een verplichting als in het derde lid bedoeld is, niet na, dan is hij, naast vergoeding van de schade die de opdrachtgever overigens dientengevolge leed, een schadeloosstelling verschuldigd, gelijk aan de schadevergoeding die de opdrachtgever van hem had kunnen verkrijgen, wanneer hij de overeenkomst die hij sloot, zelf had uitgevoerd, verminderd met de schadevergoeding die de opdrachtgever mogelijkerwijs van de vervoerder verkreeg. 

Artikel 9: Betaling:

 • De opdrachtgever is verplicht aan Freightwatch Benelux BV de vrachten, rechten, beloningen etc. bij aankomst van te ontvangen onderscheidenlijk bij verzending van te verzenden zaken, onmiddellijk contant te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel. Het risico van koersschommelingen van valuta is voor rekening van opdrachtgever.

 • Een eerste order dient vooraf te worden voldaan, direct na ontvangst van de digitale factuur. Betalingen van eventuele vervolgorders dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Freightwatch Benelux BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van een declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.

 • Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen of andere overeengekomen wijze en termijn van betaling, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Freightwatch Benelux BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 • Freightwatch Benelux BV heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 • Freightwatch Benelux BV kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

 • Freightwatch Benelux BV kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 • Indien betaling na 14 dagen geschiedt is opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 2% over de gehele factuurwaarde, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

 • De opdrachtgever is te allen tijde verplicht in het kader van deze opdracht door enige overheid in te vorderen dan wel na te vorderen bedragen, alsmede daarmee samenhangende opgelegde boetes aan Freightwatch Benelux BV te vergoeden.

 • De opdrachtgever zal Freightwatch Benelux BV te allen tijde vergoeden de bedragen die als gevolg van onjuist geheven vrachten en kosten van Freightwatch Benelux BV in verband met de opdracht worden gevorderd dan wel nagevorderd.

 • Bij annulering van de opdracht door de opdrachtgever 1 dag voor belading kan Freightwatch Benelux BV annuleringskosten, ten bedrage van 80% met een minimum van € 25,00 per opdracht, in rekening brengen. Bij annulering van de opdracht door de opdrachtgever op de dag van belading kan Freightwatch Benelux BV annuleringskosten, ten bedrage van 100% met een minimum van € 25,00 per opdracht, in rekening brengen. 

Artikel 10: Pand- en retentierecht:

 • Freightwatch Benelux BV heeft jegens eenieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die Freightwatch Benelux BV uit hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever en of eigenaar heeft of mocht krijgen. Bij doorzending van de zaken is Freightwatch Benelux BV gerechtigd het verschuldigde bedrag daarop na te nemen of daarvoor een wissel te trekken met aangehechte verlatingsdocumenten.

 • Freightwatch Benelux BV kan de hem in lid 1 toegekende rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande opdrachten. Freightwatch Benelux BV is gerechtigd de hem in lid 1 toegekende rechten, tevens uit te oefenen voor hetgeen bij wijze van rembours op de zaak drukt.

 • Bij niet voldoening van de vordering geschiedt op de verkoop van het onderpand op de bij de wet bepaalde wijze of - indien daar omtrent overeenstemming bestaat - ondershands.

Artikel 11: Opschorting en ontbinding:

 • Freightwatch Benelux BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • na het sluiten van de overeenkomst Freightwatch Benelux BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 • Voorts is Freightwatch Benelux BV bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Freightwatch Benelux BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Freightwatch Benelux BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 • Freightwatch Benelux BV behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12: Geheimhouding:

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

 • Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Freightwatch Benelux BV  gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Freightwatch Benelux BV  zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Freightwatch Benelux BV  niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 

Artikel 13: Beveiliging & Persoonsgegevens:

 • Freightwatch Benelux BV is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van de dienst. Freightwatch Benelux BV is echter niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de opdrachtgevers of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

 • De door opdrachtgever opgegeven gegevens worden opgenomen in de klantenadministratie van Freightwatch Benelux BV. Deze gegevens worden gebruikt voor administratieve doeleinden, het aan de opdrachtgever toezenden van informatie m.b.t. producten en activiteiten van Freightwatch Benelux BV en om een opdracht uit te kunnen voeren. De gegevens worden niet zonder voorafgaande mededeling aan of, voor zover op de grond van de relevante wetgeving betreffende bescherming van persoonsgegevens vereist, toestemming van de opdrachtgever voor andere doeleinden gebruikt of aan derden verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen (zie ook onze privacy verklaring op onze website). 

Artikel 14: Intellectueel eigendom en auteursrechten:

 • Onverminderd het in deze Algemene voorwaarden bepaalde behoudt Freightwatch Benelux BV zich de rechten en bevoegdheden voor die Freightwatch Benelux BV toekomen op grond van de Auteurswet.

 • Alle door Freightwatch Benelux BV verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Freightwatch Benelux BV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 • Freightwatch Benelux BV behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15: Slotbepaling:

 • Gerechtelijke en arbitrale procedures tegen derden worden door Freightwatch Benelux BV niet gevoerd, tenzij deze zich daartoe op verlangen van de opdrachtgever en voor diens rekening en risico bereid verklaart.

Freightwatch Benelux BV en geselecteerde vervoerder treden niet als deskundige op. Voor beide ontstaat generlei aansprakelijkheid uit opgaven van toestand, aard of kwaliteit der goederen, evenmin neemt Freightwatch Benelux BV of de geselecteerde vervoerder enige aansprakelijkheid op zich ten aanzien van overeenstemming van monsters met de partij.